Ogłoszenie o konkursie
Opracowanie koncepcji architektonicznej ZSP ul. Zwycięska.
 

Zadania

Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi obsługę inwestorską na rzecz Gminy Wrocław dla zadań dotyczących budowy, przebudowy oraz remontów obiektów oświaty, kultury i sportu, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi).

Szczegółowy sposób realizacji zadań:

 • wykonywanie prac warunkujących uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • uzyskiwanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej i geodezyjnej oraz projektów budowlanych, projektów wykonawczych, ekspertyz i innych opracowań;
 • zapewnienie opracowywania projektów poprzez zawieranie umów o prace projektowe, współdziałanie przy ich opracowywaniu i dokonywanie niezbędnych uzgodnień;
 • prowadzenie spraw terenowo-prawnych;
 • prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne celem zawarcia umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji oraz remontów, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji i remontów, na warunkach zabezpieczających interesy inwestora;
 •  zawieranie umów niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji oraz remontów, a w szczególności o prace projektowe oraz realizację inwestycji i remontów, a także przekazywanie wykonawcy placu budowy;
 • oddziaływanie na prawidłowe kształtowanie kosztów prowadzonych inwestycji na etapie ich przygotowania i realizacji;
 • dostarczanie w uzgodnionym zakresie dostaw inwestorskich i wyposażenia;
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • kontrola rozliczeń za wykonane roboty;
 • dokonywanie odbiorów prac projektowych, robót i obiektów oraz rozliczanie inwestycji;
 • podejmowanie odpowiednich działań dla zapewnienia prawidłowego procesu inwestycyjnego.