Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu

Inwestycja obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację dla potrzeb rozbudowy o 7 nowych oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem części terenu, w podziale na następujące zadania:

     Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ww. rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeniesienie praw autorskich do ww. dokumentacji.

     Zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych w zakresie ww. rozbudowy z częściowym zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

     Zadanie 3 - pielęgnacja zieleni wykonanej przy Zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę części przedszkolnej ZS-P 12 o budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony funkcjonalnie z istniejącym przedszkolem, w tym m.in.:

1)   roboty demontażowe i rozbiórkowe;

2)   wykonanie przyłączy do rozbudowywanej części;

3)   wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb rozbudowy;

4)   wyposażenie obiektu;

5)   zagospodarowanie terenu;

6)   w zakresie istniejącego obiektu:

    przebudowę, dostosowanie istniejącego obiektu, na styku i w związku z rozbudową,

    doposażenie istniejących 24 świetlików dachowych w żaluzje z automatycznym sterowaniem.

 

Powierzchnie nowoprojektowanej części obiektu:

  powierzchnia użytkowa: ok. 1.400 m2,

  kubatura: ok. 4.200 m3,

  powierzchnia placu zabaw: ok. 1 450 m2,

  powierzchnia parkingów: ok. 251 m2.


 

Projekt nr RPDS.07.01.02-02-0014/16 pn. „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”

Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”

Poddziałanie nr 7.1.2 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poprawa warunków socjalno-bytowych przedszkolaków i kadry

Opis projektu: Projekt dotyczy rozbudowy przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu o budynek dwukondygnacyjny połączony z istniejącym przedszkolem. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie dokumentacja projektowa, studium wykonalności oraz roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, a także dostawa urządzeń placu zabaw oraz jego wykonanie i zagospodarowanie terenu. Planowana jest również promocja projektu.


Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

ENERGY INVESTOTRS GROUP S.A. – Warszawa

Zmiana wykonawcy na:

Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Wrocław

 

 

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych