Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu

Inwestycja obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację dla potrzeb rozbudowy o 7 nowych oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem części terenu, w podziale na następujące zadania:

     Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ww. rozbudowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeniesienie praw autorskich do ww. dokumentacji.

     Zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych w zakresie ww. rozbudowy z częściowym zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

     Zadanie 3 - pielęgnacja zieleni wykonanej przy Zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę części przedszkolnej ZS-P 12 o budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony funkcjonalnie z istniejącym przedszkolem, w tym m.in.:

1)   roboty demontażowe i rozbiórkowe;

2)   wykonanie przyłączy do rozbudowywanej części;

3)   wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb rozbudowy;

4)   wyposażenie obiektu;

5)   zagospodarowanie terenu;

6)   w zakresie istniejącego obiektu:

    przebudowę, dostosowanie istniejącego obiektu, na styku i w związku z rozbudową,

    doposażenie istniejących 24 świetlików dachowych w żaluzje z automatycznym sterowaniem.

 

Powierzchnie nowoprojektowanej części obiektu:

  powierzchnia użytkowa: ok. 1.400 m2,

  kubatura: ok. 4.200 m3,

  powierzchnia placu zabaw: ok. 1 450 m2,

  powierzchnia parkingów: ok. 251 m2.


 

Projekt nr RPDS.07.01.02-02-0014/16 pn. „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”

Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”

Poddziałanie nr 7.1.2 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poprawa warunków socjalno-bytowych przedszkolaków i kadry

Opis projektu: Projekt dotyczy rozbudowy przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu o budynek dwukondygnacyjny połączony z istniejącym przedszkolem. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie dokumentacja projektowa, studium wykonalności oraz roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, a także dostawa urządzeń placu zabaw oraz jego wykonanie i zagospodarowanie terenu. Planowana jest również promocja projektu.


Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

ENERGY INVESTOTRS GROUP S.A. – Warszawa

Zmiana wykonawcy na:

Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Wrocław

 

 

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych