Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Rozbudowa budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy oraz wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

       wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych,

       wykonanie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych w budynku,

       wykonanie robót budowlanych, w tym:

         wykonanie robót ziemnych – wykopy, fundamentowanie, izolacje,

         przebudowa, rozbudowa i remont obiektu wraz remontem dachu, elewacji ze stolarką okienną i drzwiową, wykonanie wszystkich wewnętrznych robót wykończeniowych, w tym m. in. posadzki, tynki, okładziny, sufity, malowanie, parapety, obudowy grzejników, stolarka drzwiowa, wyposażenie w sprzęt gaśniczy dostawa i montaż oraz rozruch dźwigu osobowego,

       wykonanie robót sanitarnych,

       wykonanie robót elektrycznych,

       wykonanie zagospodarowania terenu,

       zakup i montaż wyposażenia inwestycyjnego obiektu.

 

Autor dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowa Architektury „ARACO” s.c. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

MLW Projekt Sp. z o.o. s.k. – Wrocław

 

 

Projekt pn.: "Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu" otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Poddziałanie nr 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych.

Opis projektu: W ramach realizacji projektu powstaną trzy Dzienne Domy Pomocy, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług społecznych we Wrocławiu.

Nowo powstałe ośrodki zapewnią zindywidualizowaną opiekę osobom jej wymagającym, a wsparcie to nie spowoduje odizolowania ich od rodziny i środowiska lokalnego. Domy będą świadczyć usługi opiekuńcze i wspierające, zapewniające aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, a także umożliwiać będą udział w zajęciach ruchowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

-      Remont i przebudowa budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia dwóch Dziennych Domów Pomocy udostępnionych lokalnej społeczności osiedla Brochów.

Roboty budowlane obejmują prace niezbędne do uruchomienia Dziennych Domów Pomocy w zakresie m.in.: remontu, przebudowy i rozbudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą z dostosowaniem obiektu do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, sanitarno-higienicznych oraz przeciwpożarowych, w tym zapewnienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym poprzez windę osobową.

Przebudowa budynku obejmuje część kondygnacji piwnicznej oraz całą kondygnację parteru i pierwszego piętra. W zakres prac także wchodzi remont dachu i elewacji budynku oraz budowę, wymianę lub remont instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Zostanie zagospodarowany teren w tym powstanie altana, siłownia plenerowa, zieleń i mała architektura. Elementy te będą wykorzystywane w codziennej działalności Dziennych Domów Pomocy.

Powstaną dwa Dzienny Dom Pomocy zapewniające dzienną opiekę osobom dorosłym niesamodzielnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Ośrodki te będą zróżnicowane pod kątem stopnia zaawansowania niepełnosprawności klientów.

Wykonawca robót budowlanych: MLW Projekt sp. z o.o. sp.k., ul. Zatorska 61A/18, 51-215 Wrocław

-      Dobudowa, przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy udostępnionego społeczności osiedla Oporów.

Roboty budowlane obejmują dobudowę, przebudowę i remont części budynku obecnie funkcjonującego Domu Pomocy Społecznej (budynek E), z wydzieleniem i częściową zmianą funkcji użytkowania na potrzeby Dziennego Domu Pomocy.

W zakres prac wchodzi: dobudowa pomieszczenia szatni i części wejściowej, przebudowa i remont części pomieszczeń przyziemia wraz za zmianą funkcji użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia Dziennego Domu Pomocy, budowa windy osobowej zewnętrznej.

Powstanie Dzienny Dom Pomocy z przeznaczeniem dla osób starszych niesamodzielnych wymagających opieki lub wsparcia w czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych.

Wykonawca robót budowlanych: BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło, ul. Kamieńskiego 120/1, 51-124 Wrocław

 

Całkowita wartość Projektu: 5.786.151,15 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 3.425.881,61 zł.

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych