Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Rozbudowa budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy oraz wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

   wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych,

   wykonanie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych w budynku,

   wykonanie robót budowlanych, w tym:

     wykonanie robót ziemnych – wykopy, fundamentowanie, izolacje,

     przebudowa, rozbudowa i remont obiektu wraz remontem dachu, elewacji ze stolarką okienną i drzwiową, wykonanie wszystkich wewnętrznych robót wykończeniowych, w tym m. in. posadzki, tynki, okładziny, sufity, malowanie, parapety, obudowy grzejników, stolarka drzwiowa, wyposażenie w sprzęt gaśniczy dostawa i montaż oraz rozruch dźwigu osobowego,

   wykonanie robót sanitarnych,

   wykonanie robót elektrycznych,

   wykonanie zagospodarowania terenu,

   zakup i montaż wyposażenia inwestycyjnego obiektu.

 

Autor dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowa Architektury „ARACO” s.c. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

MLW Projekt Sp. z o.o. s.k. – Wrocław

 

 

Projekt pn.: "Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu" otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Poddziałanie nr 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych.

Opis projektu: W ramach realizacji projektu powstaną trzy Dzienne Domy Pomocy, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług społecznych we Wrocławiu.

Nowo powstałe ośrodki zapewnią zindywidualizowaną opiekę osobom jej wymagającym, a wsparcie to nie spowoduje odizolowania ich od rodziny i środowiska lokalnego. Domy będą świadczyć usługi opiekuńcze i wspierające, zapewniające aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, a także umożliwiać będą udział w zajęciach ruchowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

-   Remont i przebudowa budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia dwóch Dziennych Domów Pomocy udostępnionych lokalnej społeczności osiedla Brochów.

Roboty budowlane obejmują prace niezbędne do uruchomienia Dziennych Domów Pomocy w zakresie m.in.: remontu, przebudowy i rozbudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą z dostosowaniem obiektu do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, sanitarno-higienicznych oraz przeciwpożarowych, w tym zapewnienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym poprzez windę osobową.

Przebudowa budynku obejmuje część kondygnacji piwnicznej oraz całą kondygnację parteru i pierwszego piętra. W zakres prac także wchodzi remont dachu i elewacji budynku oraz budowę, wymianę lub remont instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Zostanie zagospodarowany teren w tym powstanie altana, siłownia plenerowa, zieleń i mała architektura. Elementy te będą wykorzystywane w codziennej działalności Dziennych Domów Pomocy.

Powstaną dwa Dzienny Dom Pomocy zapewniające dzienną opiekę osobom dorosłym niesamodzielnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Ośrodki te będą zróżnicowane pod kątem stopnia zaawansowania niepełnosprawności klientów.

Wykonawca robót budowlanych: MLW Projekt sp. z o.o. sp.k., ul. Zatorska 61A/18, 51-215 Wrocław

-   Dobudowa, przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy udostępnionego społeczności osiedla Oporów.

Roboty budowlane obejmują dobudowę, przebudowę i remont części budynku obecnie funkcjonującego Domu Pomocy Społecznej (budynek E), z wydzieleniem i częściową zmianą funkcji użytkowania na potrzeby Dziennego Domu Pomocy.

W zakres prac wchodzi: dobudowa pomieszczenia szatni i części wejściowej, przebudowa i remont części pomieszczeń przyziemia wraz za zmianą funkcji użytkowania pomieszczeń biurowych na pomieszczenia Dziennego Domu Pomocy, budowa windy osobowej zewnętrznej.

Powstanie Dzienny Dom Pomocy z przeznaczeniem dla osób starszych niesamodzielnych wymagających opieki lub wsparcia w czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych.

Wykonawca robót budowlanych: BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło, ul. Kamieńskiego 120/1, 51-124 Wrocław

 

Całkowita wartość Projektu: 5.786.151,15 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 3.425.881,61 zł.

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych