Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy i sieci infrastruktury technicznej w podziale na zadania:

       Zadanie 1 – przebudowa, rozbudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

       Zadanie 2 – pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

       wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych, w tym:

      rozbiórkę dwóch wolnostojących obiektów gospodarczych,

      demontaż istniejącej nawierzchni utwardzonej i ogrodzenia,

      demontaż pokrycia dachu i elementów elewacji uniemożliwiających wykonanie remontu,

      demontaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

      rozbiórkę stropów międzykondygnacyjnych, podciągów stalowych i żelbetowych oraz więźby dachowej,

       wykonanie robót ziemnych, w tym wykopy pod projektowane przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną, deszczową, teletechniczną, instalacje elektryczne i teletechniczne,

       wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych, w tym:

      wymianę pokrycia dachu na dachówki ceramiczne oraz blachę stalową,

      tynkowanie elewacji z odtworzeniem detalu architektonicznego,

      wykonanie stropów gęstożebrowych,

      wykonanie konstrukcji dachu, ścian działowych i tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek,

      montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

       wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych, w tym:

      wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

      wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, chłodniczych i ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej,

      wykonanie kompletnej kotłowni gazowej,

      wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wyciągowej, grawitacyjnej,

      biały montaż,

       wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych,

       zagospodarowanie terenu,

       dostawę i montaż wyposażenia.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Archimmodicus Sp.J. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 

 

Projekt pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu" otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 


Oś Priorytetowa nr 6
„Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Poddziałanie nr 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych.

Opis projektu: W ramach realizacji projektu poszerzony zostanie zakres działalności Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej oraz w budynku przy ul. Skoczylasa zostanie uruchomiony Klub Integracji Społecznej i Dzienny Domy Pomocy, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług społecznych we Wrocławiu.

-      Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu w celu poszerzenia zakresu działalności i zwiększenia liczby uczestników.

Roboty budowlane obejmują: budowę strefy wejściowej do budynku głównego wraz z rozbiórką istniejących schodów wejściowych od strony zachodniej elewacji budynku; budowę sali warsztatów integracyjnych oraz pomieszczenia pomocniczego; adaptację i przebudowę pomieszczeń na kondygnacji przyziemia na pracownię ceramiczną; utworzenie sali konsultacji indywidualnych (w części istniejącej budynku); dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; remont posadzek na korytarzach i klatce schodowej; zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, małej architektury, dróg i chodników.

-      Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej udostępnionych społeczności osiedla Leśnica.

Roboty budowlane obejmują remont i przebudowę całego budynku wraz z dostosowaniem go do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Powstanie Klub Integracji Społecznej zlokalizowany na parterze i poddaszu budynku w skład którego wejdzie sala wielofunkcyjna i szkoleniowa, sale szkoleniowe, szatnia, gabinety oraz węzeł sanitarny.

Celem działalności Klubu Integracji Społecznej będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Pomoc będzie udzielana osobom indywidualnym oraz ich rodzinom.

Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany będzie na pierwszym i drugim piętrze budynku. Powstaną sale zajęć (szkoleniowa, rehabilitacyjna, multimedialna, do nauki samoobsługi) gabinety, szatnia oraz jadalnia i węzeł sanitarny.

Dzienny Dom Pomocy będzie ośrodkiem zapewniającym usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

W ramach zagospodarowania terenu powstaną tereny zielone wraz z małą architekturą.

 

Całkowita wartość Projektu: 10.363.031,99 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 7.594.237,36 zł

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych