Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy i sieci infrastruktury technicznej w podziale na zadania:

    Zadanie 1 – przebudowa, rozbudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

    Zadanie 2 – pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych, w tym:

    rozbiórkę dwóch wolnostojących obiektów gospodarczych,

    demontaż istniejącej nawierzchni utwardzonej i ogrodzenia,

    demontaż pokrycia dachu i elementów elewacji uniemożliwiających wykonanie remontu,

    demontaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

    rozbiórkę stropów międzykondygnacyjnych, podciągów stalowych i żelbetowych oraz więźby dachowej,

    wykonanie robót ziemnych, w tym wykopy pod projektowane przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną, deszczową, teletechniczną, instalacje elektryczne i teletechniczne,

    wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych, w tym:

    wymianę pokrycia dachu na dachówki ceramiczne oraz blachę stalową,

    tynkowanie elewacji z odtworzeniem detalu architektonicznego,

    wykonanie stropów gęstożebrowych,

    wykonanie konstrukcji dachu, ścian działowych i tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek,

    montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

    wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych, w tym:

    wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

    wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, chłodniczych i ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej,

    wykonanie kompletnej kotłowni gazowej,

    wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wyciągowej, grawitacyjnej,

    biały montaż,

    wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych,

    zagospodarowanie terenu,

    dostawę i montaż wyposażenia.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Archimmodicus Sp.J. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 

 

Projekt pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu" otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 


Oś Priorytetowa nr 6
„Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Poddziałanie nr 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych.

Opis projektu: W ramach realizacji projektu poszerzony zostanie zakres działalności Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej oraz w budynku przy ul. Skoczylasa zostanie uruchomiony Klub Integracji Społecznej i Dzienny Domy Pomocy, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług społecznych we Wrocławiu.

-      Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu w celu poszerzenia zakresu działalności i zwiększenia liczby uczestników.

Roboty budowlane obejmują: budowę strefy wejściowej do budynku głównego wraz z rozbiórką istniejących schodów wejściowych od strony zachodniej elewacji budynku; budowę sali warsztatów integracyjnych oraz pomieszczenia pomocniczego; adaptację i przebudowę pomieszczeń na kondygnacji przyziemia na pracownię ceramiczną; utworzenie sali konsultacji indywidualnych (w części istniejącej budynku); dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej; remont posadzek na korytarzach i klatce schodowej; zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, małej architektury, dróg i chodników.

-      Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej udostępnionych społeczności osiedla Leśnica.

Roboty budowlane obejmują remont i przebudowę całego budynku wraz z dostosowaniem go do wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Powstanie Klub Integracji Społecznej zlokalizowany na parterze i poddaszu budynku w skład którego wejdzie sala wielofunkcyjna i szkoleniowa, sale szkoleniowe, szatnia, gabinety oraz węzeł sanitarny.

Celem działalności Klubu Integracji Społecznej będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Pomoc będzie udzielana osobom indywidualnym oraz ich rodzinom.

Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany będzie na pierwszym i drugim piętrze budynku. Powstaną sale zajęć (szkoleniowa, rehabilitacyjna, multimedialna, do nauki samoobsługi) gabinety, szatnia oraz jadalnia i węzeł sanitarny.

Dzienny Dom Pomocy będzie ośrodkiem zapewniającym usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

W ramach zagospodarowania terenu powstaną tereny zielone wraz z małą architekturą.

 

Całkowita wartość Projektu: 10.363.031,99 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 7.594.237,36 zł

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych