Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa stadionu SZTABOWA przy ul. Wiśniowej 70 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania bieżni okólnej, wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki, placu zabaw, piłkochwytów, wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie ubytków trawy na boisku do piłki nożnej i nasadzeń izolacyjnych zieleni na terenie stadionu SZTABOWA przy ul. Wiśniowej 70 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację, w podziale na:

    Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń;

    Zadanie 2 - realizację robót budowlanych.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

    przebudowa boiska sportowego o wymiarach 68x106 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, na boisko sportowe o wymiarach 61x110 m ze sztucznej trawy z wyznaczeniem linii boiska do piłki nożnej (o wymiarach pola gry 55x100 m) wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz infrastrukturę towarzyszącą, tj. piłkochwyty i małą architekturę (ławki, kosze na śmieci),

    budowa bieżni okólnej 2-torowej o nawierzchni z EPDM,

    przebudowa odwodnienia boiska i bieżni, przebudowa istniejącego oświetlenia (przebudowa linii zasilającej, wymiana na istniejących 4 słupach oświetleniowych opraw na oprawy LED – umożliwiające uzyskanie średniego natężenia światła 200lx, doposażenie boiska w 2 dodatkowe słupy oświetlenia boiska z oprawami LED, celem pełnego i równomiernego oświetlenia płyty,

    przebudowa sieci wodociągowej – usunięcie istniejącej pod płytą boiska sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego do celów gospodarczych o długości ok. 130m.

 

W wyniku projektowania i wykonania robot budowlanych przewiduje się poprawę stanu technicznego oraz standardu użytkowania boiska do piłki nożnej oraz budowę bieżni, które wykorzystywane będą do realizacji rozgrywek sportowych oraz do wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski – Świdnica

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych