Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa drogi w ul. Nikliborca we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w ul. Jana Nikliborca we Wrocławiu wraz z infrastrukturą (kanalizacja sanitarna, odwodnienie, oświetlenie i Miejski Kanał Technologiczny) i pielęgnacją zieleni, w celu poprawy stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa jej użytkowników, poprawy walorów estetycznych terenu, doposażenia drogi w infrastrukturę techniczną oraz skomunikowanie ul. Jana Nikliborca z ul. Jutrzenki, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 – Przebudowa drogi w ul. Jana Nikliborca.

    Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Nikliborca.

    Zadanie 3 - Pielęgnacja zieleni – trawy, wykonanej ramach w ramach Zadania 1.

    Zadanie 4 - Pielęgnacja krzewów nasadzonych w ramach Zadania 1

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.:

    roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym nawierzchni betonowej z płyt drogowych,

    budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonej krawężnikiem betonowym,

    budowę chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym, ograniczonego obrzeżem betonowym,

    budowę zjazdów z kostki betonowej w kolorze grafitowym, ograniczonych krawężnikiem betonowym,

    budowę zatoki do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej,

    budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi,

    budowę ciągów Miejskich Kanałów Technologicznych,

    budowę linii kablowej zasilającej lampy oświetlenia drogowego,

    dostawę i montaż kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami LED,

    budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

P.H.U. PROMONTA s.c. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych