Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa drogi ul. Maleczyńskich we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. E. i K. Maleczyńskich od ul. M. Morelowskiego do posesji nr 58 oraz odcinka ul. H. Steinhausa od ul. Maleczyńskich do końca dz. 204/7, AM 8 obręb Oporów, z infrastrukturą (odwodnienie, oświetlenie, MTKK), w podziale na zadania:

       Zadanie 1 - Przebudowa drogi ul. Ewy i Karola Maleczyńskich od ul. Mariana Morelowskiego do posesji nr 58 oraz odcinka ul. Hugona Steinhausa od ul. Maleczyńskich do końca dz. 204/7, AM 8 obręb Oporów.

       Zadanie 2- Pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie ww. robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń (z rozruchem) oraz usunięciem z placu budowy i rozliczeniem ze ZDiUM materiałów z rozbiórki, w tym słupów oświetleniowych, opraw, wysięgników, płyt drogowych, nawierzchni zjazdów i dojść do posesji oraz utylizacja pozostałych materiałów, odpadów, w szczególności:

       roboty rozbiórkowe i demontażowe,

       budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej w ul. Maleczyńskich i ul. Steinhausa,

       budowę obustronnych chodników i dojść dla pieszych do posesji w ul. Maleczyńskich i ul. Steinhausa z kostki betonowej kwadratowej 20x20x8 cm koloru szarego,

       budowę zjazdów w ul. Maleczyńskich i ul. Steinhausa z kostki betonowej dwuteowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

       przebudowę skrzyżowania ulic Maleczyńskich, Morelowskiego i Steinhausa oraz ul. Maleczyńskich głównej z sięgaczem obsługującym posesje nr 55-95 poprzez budowę wyniesionych progów płytowych,

       wykonanie zieleńców (założenie trawników i nasadzenia drzew i krzewów) w pasie terenu pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz chodnikiem a granicą pasa drogowego,

       dostawę i montaż kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami LED i wysięgnikami.

 

Autor dokumentacji projektowej:

Zakład Projektowy „HAL-SAN” – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych