Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie całości robót Etapu II projektowanej inwestycji : Przebudowa i remont budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu.

 

Zakres inwestycji obejmuje wszystkie roboty rozbiórkowe i roboty budowlane wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, związane z projektowaną przebudową i remontem budynku „B” i fragmentu łącznika, w szczególności:

    kompleksowa przebudowa i remont budynku „B” wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,

    przebudowa fragmentu łącznika,

    dostawa i montaż platformy dźwigowej oraz wskazanego wyposażenia pomieszczeń,

    zagospodarowanie wskazanego pasa terenu przyległego do ścian zewnętrznych budynku „B” (wejścia do budynku, chodniki wzdłuż ścian budynku, opaska betonowa) – konstrukcja nawierzchni przedstawiona w projekcie branży drogowej Etapu III : zagospodarowanie terenu,

    wykonanie tablic związanych z dofinansowaniem przedmiotowej inwestycji z funduszy unijnych w ramach RPO WD 2014-2020 : informacyjnej i pamiątkowej.

 

 

Projekt nr RPDS.07.02.02-02-0011/16 pn. „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

 

Oś Priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”

Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

Poddziałanie nr 7.2.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: Poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze ZIT WrOF poprzez wyposażenie 4 nowo organizowanych pracowni w maszyny i urządzenia specjalistyczno-dydaktyczne i meble oraz dostosowanie do ich potrzeb budynku B Centrum Kształcenia Praktycznego.

Opis projektu: Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku B Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wyposażeniu 2 pracowni w nowe meble i urządzenia specjalistyczno-dydaktyczne oraz 2 pracowni w nowe meble.

 

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

MODULO Wojciech Wawrzyniak – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

ZOMER Sp. z o. o. – Skokowa

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych