Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie całości robót Etapu II projektowanej inwestycji : Przebudowa i remont budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu.

 

Zakres inwestycji obejmuje wszystkie roboty rozbiórkowe i roboty budowlane wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, związane z projektowaną przebudową i remontem budynku „B” i fragmentu łącznika, w szczególności:

    kompleksowa przebudowa i remont budynku „B” wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi,

    przebudowa fragmentu łącznika,

    dostawa i montaż platformy dźwigowej oraz wskazanego wyposażenia pomieszczeń,

    zagospodarowanie wskazanego pasa terenu przyległego do ścian zewnętrznych budynku „B” (wejścia do budynku, chodniki wzdłuż ścian budynku, opaska betonowa) – konstrukcja nawierzchni przedstawiona w projekcie branży drogowej Etapu III : zagospodarowanie terenu,

    wykonanie tablic związanych z dofinansowaniem przedmiotowej inwestycji z funduszy unijnych w ramach RPO WD 2014-2020 : informacyjnej i pamiątkowej.

 

 

Projekt nr RPDS.07.02.02-02-0011/16 pn. „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

 

Oś Priorytetowa nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”

Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową”

Poddziałanie nr 7.2.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: Poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze ZIT WrOF poprzez wyposażenie 4 nowo organizowanych pracowni w maszyny i urządzenia specjalistyczno-dydaktyczne i meble oraz dostosowanie do ich potrzeb budynku B Centrum Kształcenia Praktycznego.

Opis projektu: Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku B Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wyposażeniu 2 pracowni w nowe meble i urządzenia specjalistyczno-dydaktyczne oraz 2 pracowni w nowe meble.

 

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

MODULO Wojciech Wawrzyniak – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

ZOMER Sp. z o. o. – Skokowa

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych