Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa boiska na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót, oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację, w podziale na etapy:

     Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana,

     Etap 2 - wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę boiska szkolnego o nawierzchni gruntowo-trawiastej z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 44 m, o nawierzchni poliuretanowej, wraz z odwodnieniem liniowym wzdłuż jego dłuższych boków z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnej, retencyjnej i wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, oraz montażem piłkochwytów, wyposażeniem w urządzenia sportowe i urządzenia małej architektury, budową chodnika i opasek z kostki betonowej, odtworzeniem trawników oraz cięciami pielęgnacyjnymi i technicznymi koron drzew.

Zagospodarowaniem objęty zostanie teren o powierzchni około 1.500 mkw.

Boisko będzie posiadało nawierzchnię w kolorze zielonym/czerwonym (ceglastym). Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa boiska zostanie wykonana jako nawierzchnia przepuszczalna z natryskiem, na podbudowie z kruszyw, a odwodnienie boiska - za pomocą systemowego odwodnienia liniowego wzdłuż krawędzi dłuższych boków boiska wraz z zabudową studni chłonnej i retencyjnej oraz odprowadzeniem wód przyłączem kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łódzkiej lub systemu komór drenażowych (rozsączających) na terenie szkolnym.

Boisko wielofunkcyjne będzie posiadało oliniowanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m z oznaczeniem stref bezpieczeństwa, dwóch boisk do koszykówki o wymiarach 15,10 x 26,10 m, jednego boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m. Boisko zostanie wyposażone w urządzenia sportowe i kompletny osprzęt sportowy: 2 bramki z siatkami do piłki ręcznej, 4 słupy typu „gęsia szyja” z tablicami z koszami (obręczą z siatką) i osłonami słupów zabezpieczającymi przed urazami, 2 słupy demontowalne z siatką do gry w siatkówkę, z regulacją wysokości zawieszenia i napięcia siatki.

 

W wyniku projektowania i robót budowlanych zostanie poprawiony stan techniczny i standard użytkowania boiska wielofunkcyjnego, które będzie wykorzystywane dla realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz do wypoczynku i rekreacji uczniów i wychowanków szkoły.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski – Świdnica

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych