Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu – Etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Tytuł projektu:

Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu – Etap II

Nr projektu:

RPDS.09.01.00-02-211/09

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPDS.09.01.00-02-211/09-00 z dnia 20.05.2010r.

OPIS:
W wyniku realizacji niniejszego Projektu zostanie zmodernizowany budynek Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu. Stan zachowania obiektu wymaga interwencji a prowadzony projekt pozwoli na podniesienie sprawności technicznej obiektu, który pozostaje pod ochroną konserwatorską. Dzięki realizacji projektu nastąpi również poprawa estetyki rewitalizowanego obszaru.

Modernizacja budynku Liceum obejmować będzie:

  • przełożenie pokrycia dachu z dachówki z wymianą wszystkich obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych,
  • demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  • renowację elewacji, w tym: naprawę tynków elewacji, oczyszczenie elementów kamiennych, naprawę elementów sztukatorskich nad oknami,
  • wykonanie skutecznego odwodnienia wokół budynków,
  • przebudowę istniejących ciągów pieszo-jezdnych, chodników oraz miejsc postojowych,
  • wykonanie nowego boksu na odpady oraz zadaszonego boksu na stojaki na rowery,
  • naprawę ogrodzenia,
  • wykonanie oświetlenia terenu,
  • budowę boiska do koszykówki z dodatkową funkcją siatkówki i streetballa.


Cel projektu:
Celem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszaru miasta, na którym nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Modernizacja  budynku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków nauki młodych mieszkańców Wrocławia. Celem tego etapu jest również konieczność zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego, ożywienie społeczne poprzez uatrakcyjnienie warunków rozwoju nowych form aktywności społecznej, przede wszystkim młodzieży, zapobiegnie marginalizacji społeczeństwa, wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców na rewitalizowanym obszarze.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010r.):

Łączna wartość inwestycji: 4 434 733,47 PLN (całkowita wartość projektu).

Wkład Miasta: 1 911 228,87 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 3 605 521,64 PLN

Kwota dofinansowania: do  2 523 504,60 PLN (do 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Termin realizacji
(zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010)

Termin rozpoczęcia: 23.09.2010 r.

Termin rozpoczęcia rzeczowego: 02.08.2010 r.

Termin zakończenia rzeczowego: 31.08.2012 r.

Termin zakończenia finansowego: 30.09.2012 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Wykonawca:

  • INTER-SYSTEM Sp. z o.o.w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example
Pozycjonowanie, Google Maps