Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe – Etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu:

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe – Etap II


Nr projektu:

RPDS.09.01.00-02-213/09

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPDS.09.01.00-02-213/09-00 z dnia 20.05.2010r.

OPIS:

 

Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miasta Wrocławia, na którym nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych takich, jak:

  • tworzenie dzieciom dobrych warunków do edukacji, co przełoży się na jakość kształcenia przyszłych pokoleń oraz umożliwi zapobieganie marginalizacji społeczeństwa,
  • tworzenie warunków dla intensyfikacji działań profilaktycznych w szkołach oraz środowiskach zagrożonych marginalizacją,
  • wzmacniania poczucia tożsamości mieszkańców na rewitalizowanym obszarze,
  • zabezpieczanie obiektów dziedzictwa kulturowego, które ulegają postępującemu procesowi destrukcyjnemu.

Cele Projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację modernizacji budynku Gimnazjum nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu.

W ramach Projektu zrealizowane będą następujące zadania:

1. Modernizacja budynku głównego i sali gimnastycznej
W obrębie budynku głównego i sali gimnastycznej zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna wraz z wymianą parapetów oraz będzie naprawiona elewacja, w tym: usunięcie roślinności, uzupełnienie lica i spoinowania murów, wymiana uszkodzonych elementów ceramicznych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana opierzenia ogniomurów, pasów pod- i nadrynnowych, częściowe wykonanie nowych tynków, wykonanie izolacji ścian fundamentowych.

 

2. Wykonanie rozót zewnętrznych
W wyniku realizacji robót zewnętrznych naprawione zostanie ogrodzenie, w tym: uzupełnienie brakujących elementów ceramicznych na słupach, przęsłach i czapach ogrodzenia a na przęsłach i innych elementach ogrodzenia z kształtowników stalowych wymianę uszkodzonych części.

3. Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu będzie naprawiona nawierzchnia placów, wykonane chodniki, budowa placyku betonowego z wykonaniem zadaszenia na pojemniki na odpady stałe oraz stojaków na rowery. Ponadto zmodernizowane zostaną istniejące boiska, w tym: wyrównanie i odchwaszczenie nawierzchni, wymianę tablic na boisku do piłki koszykowej, rekultywacja terenów zielonych poprzez zdjęcie humusu, nawiezienie ziemi urodzajnej i zasianie trawy.

Cel projektu:

Celem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, nasilającym się na terenie Obszaru Wsparcia. Rewitalizacja budynku gimnazjum wpłynie na poprawę ładu przestrzennego i poprawę walorów estetycznych, w wyniku której przywrócona zostanie dawna świetność zabytkowemu obiektowi. Ponadto realizacja Projektu wpłynie na możliwości prowadzenia działalności edukacyjnej poprzez poprawę warunków fizycznych i technicznych obiektu oraz przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej.

Produktami inwestycji będą:

Powierzchnia zagospodarowanym terenów – 4 528,00 m2

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkolnej, kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1 szt.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010r.):

Łączna wartość inwestycji: 4 928 409,38 PLN (całkowita wartość projektu).

Wkład Miasta: 2 123 996,23 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 006 876,90 PLN

Kwota dofinansowania: do 2 804 413,15 PLN (do 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Termin realizacji (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010)
Termin rozpoczęcia: 23.09.2010 r.
Termin rozpoczęcia rzeczowego: 02.08.2010 r.
Termin zakończenia rzeczowego: 30.08.2012 r.
Termin zakończenia finansowego: 30.09.2012 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Wykonawca

  • INTER-SYSTEM Sp. z o.o.
w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example
Pozycjonowanie, Google Maps