Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu

Nr projektu:

RPDS.09.01.00-02-206/09

 

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-RPDS.09.01.00-02-206/09-00 z dnia 20.05.2010r.

OPIS:

Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja i adaptacja oficyn budynków przy ulicy Rydygiera 43ab, 43cd i 45a, które zostaną przeznaczone na działalność Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia. Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i ekonomicznym na wrocławskim Nadodrzu oraz ograniczenie marginalizacji i degradacji przestrzennej tej części Miasta.

W ramach prac związanych z rewitalizacją budynków przy ul. Rydygiera 43ab, 43cd i 45a przewiduje się m.in. osuszenie i zaizolowanie przed wodą ścian piwnicznych budynków oraz ścian przy gruncie, wykonanie prac renowacyjnych elewacji ceglanej wraz z odtworzeniem detalu ceglanego oraz odpowiednim zaizolowanie cieplnym, wykonanie prac konstrukcyjnych (m.in. nowe schody w klatkach schodowych, nowe stropy, nowa więźba dachowa), wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych i wentylacyjnych oraz wykonanie kolektorów słonecznych – wspólny system dla 3 budynków. Kondygnacje piwniczne będą wykorzystane jako pomieszczenia techniczne i magazynowe. Poddasza będą wyremontowane i odnowione wraz z dojściem do nich klatki schodowej. W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie terenu przyległego do budynków umożliwiające bezkolizyjne wejście do nich bądź dojazd samochodem. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony, a przyległy obszar będzie spełniał funkcje rekreacyjne (zieleń, montaż małej architektury). W ramach projektu planowany jest również zakup podstawowego wyposażenia placówki Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia.

 W wyniku realizacji niniejszego projektu możliwe będzie:

  • W  budynku przy ul. Rydygiera 43ab

Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (kondygnacja 1 - parter budynku), hostelu dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, który będzie stanowił etap przejściowy do czasu usamodzielnienia (kondygnacja 2 i 3).

  • W budynku przy ul. Rydygiera 43cd

Utworzenie placówki, która będzie spełniała funkcję Klubu Samopomocy (m.in. prowadzone będzie poradnictwo prawne, socjalne, prowadzone będą grupy samopomocowe - na kondygnacji 1 parteru) oraz ośrodka interwencji kryzysowej, w tym dla osób niepełnosprawnych (kondygnacja 2 i 3).

  • W budynku przy ul. Rydygiera 45a

Utworzenia placówki, która będzie spełniała funkcję ośrodka interwencji kryzysowej dla kobiet z dziećmi o charakterze interwencyjnym.

Cel projektu:

Celem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, nasilającym się na terenie Obszaru Wsparcia. Rewitalizacja kompleksu budynków wpłynie na poprawę ładu przestrzennego i poprawę walorów estetycznych. Ponadto otworzy również szerokie możliwości prowadzenia działalności społecznej i przyczyni się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej.

Produktami inwestycji będą:
Rzeczywista wyremontowana powierzchnia netto budynku – 1 950,9 m2

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010r.):

Łączna wartość inwestycji: 5 018 439,18 PLN (całkowita wartość projektu).

Wkład Miasta: 2 264 796,57 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 4 781 459,64 PLN

Kwota dofinansowania: do  2 753 642,61 PLN (do 57,59 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Termin realizacji (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010)

Termin rozpoczęcia: 23.09.2010 r.

Termin rozpoczęcia rzeczowego: 02.08.2010 r.

Termin zakończenia rzeczowego: 30.11.2012 r.

Termin zakończenia finansowego: 31.12.2012 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych:
SKANSKA S.A.


w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example
Pozycjonowanie, Google Maps