Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Głównej i Towarowej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ulic Głównej i Towarowej we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w podziale na następujące etapy:

     Etap 1 - budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu szkolnego, z przyłączami i sieciami, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

     Etap 2 - pielęgnacja zieleni wykonanej w etapie I na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy i wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia, z wewnętrznymi instalacjami oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, w tym m.in.:

1)   rozbiórki - oczyszczenie terenu z pozostałości po ogródkach działkowych i gruzowiskach;

2)   wycinkę drzew;

3)   budowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

    część szkolna z obiektem sportowym - obiekt dwukondygnacyjny z dwoma patiami,

    część przedszkolna - obiekt jednokondygnacyjny z jednym patiem;

4)   zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w tym:

    place zabaw dzieci przedszkolnych i szkolnych,

    tereny rekreacyjne, szkolne tereny sportowe,

    parking dla rodziców z drogą manewrową i dwoma zjazdami na drogę publiczną,

    parking wewnętrzny (56 miejsc),

    dostawa i montaż małej architektury (m.in. stojaki na rowery 200 szt. z wiatami, ławki),

    ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne z furtkami, bramami;

5)   oświetlenie budynku i terenu szkolnego, monitoring zewnętrzny;

6)   sieci i przyłącza na terenie szkolnym z włączeniem do sieci;

7)   zakup i montaż wyposażenia stałego w budynku ZS-P oraz na terenie szkolnym, w tym:

    węzeł żywienia, rozdzielnia przedszkolna,

    szatnie: szafki uczniowskie i przedszkolne,

    sale korekcyjne i sala gimnastyczna z zapleczami szatniowo-sanitarnymi,

    dźwig osobowy,

    urządzenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych,

    wyposażenie zewnętrznych boisk z piłkochwytami, bieżnia.


 

Projekt nr RPDS.07.01.02-02-00-30/16 pn. „Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020Oś Priorytetowa nr 7
„Infrastruktura edukacyjna”

Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”

Poddziałanie nr 7.1.2 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji szkolnej oraz poprawa warunków kształcenia i jakości świadczenia usług edukacyjnych w Gminie Wrocław poprzez budowę bloku szkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Opis projektu: Zakres projektu obejmuje budowę bloku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Obiekty Zespołu stanowią wyodrębnione funkcjonalnie i technicznie bloki: szkolny, przedszkolny, sportowy, żywieniowy, z czego koszty kwalifikowane stanowią jedynie koszty budowy bloku szkolnego.

Blok szkolny stanowi budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, posadowionej na płycie żelbetowej. Dodatkowo w ramach projektu planuje się wyposażenie bloku szkolnego i szkolnego placu zabaw.


Autor dokumentacji projektowej:

Vroa Architekci oraz CH+ Architekci – Wrocław

 

Wykonawca inwestycji:

SKANSKA S.A. – Warszawa

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych