Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa przedszkola przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu. Inwestycja obejmuje budowę 8-oddziałowego przedszkola z węzłem żywienia w formie kuchni pełnej i niezbędnym wyposażeniem, przebudowę i kapitalny remont istniejącego budynku pomocniczego, zagospodarowanie terenu i wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w podziale na zadania:

       Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu zagospodarowania terenu przedszkola wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót oraz projektów wykonawczych dla całości zamierzenia inwestycyjnego.

       Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego oraz opracowanej w ramach Zadania 1 dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

       roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: rozbiórkę istniejących piwniczek, komórek, ogrodzenia, chodników, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni,

       roboty budowlane, w tym: roboty ziemne (m.in. fundamentowanie) i kompleksowa budowa budynku przedszkola i przebudowa budynku gospodarczego (w szczególności: stopy, ławy, płyty fundamentowe; ściany nośne, słupy, ściany działowe; podciągi; nadproża; stropy; konstrukcje i pokrycia dachowe; obudowy instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robot wykończeniowych, w tym m. in. posadzki, tynki, okładziny, sufity akustyczne, malowanie pomieszczeń, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, montaż kabin systemowych HPL, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie p.poż.),

       roboty instalacyjne sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji, wody użytkowej, przeciwpożarowej, gazowej, c.o. wraz z grzejnikami, wentylacji i klimatyzacji, budowa i wyposażenie kotłowni gazowej, biały montaż wraz z budową przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

       roboty instalacyjne elektryczne, w tym m.in.: budowa wewnętrznej linii zasilającej budynek, montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem, instalacje oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED, telefoniczna, dozorowa, sygnalizacji napadu i włamania, przyzywowa z monitorem wizyjnym, sieci strukturalnej, automatyki i sterowania kotłowni gazowej oraz oświetlenie zewnętrzne budynku, strefy wejścia i terenu,

       zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: wykonanie dróg i placów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnego wraz z placem manewrowym, miejsc postojowych, ogrodzenia, placów zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych o nawierzchni bezpiecznej (EPDM) oraz nawierzchni trawiastej wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, zieleń urządzona i elementy małej architektury, oświetlenie zewnętrzne terenu i monitoring zewnętrzny,

       wyposażenie budynku przedszkola i budynku przebudowywanego.

 

Wykonawca projektu budowlanego:

IDEA ARCHITEKCI Wojciech Dobrowolski – Wrocław

 

Wykonawca dokumentacji projektowej określonej w Zadaniu 1 i robót budowlanych:

OZ BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. – Wrocław

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych