Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa przedszkola przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu. Inwestycja obejmuje budowę 8-oddziałowego przedszkola z węzłem żywienia w formie kuchni pełnej i niezbędnym wyposażeniem, przebudowę i kapitalny remont istniejącego budynku pomocniczego, zagospodarowanie terenu i wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu zagospodarowania terenu przedszkola wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót oraz projektów wykonawczych dla całości zamierzenia inwestycyjnego.

    Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego oraz opracowanej w ramach Zadania 1 dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

    roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: rozbiórkę istniejących piwniczek, komórek, ogrodzenia, chodników, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni,

    roboty budowlane, w tym: roboty ziemne (m.in. fundamentowanie) i kompleksowa budowa budynku przedszkola i przebudowa budynku gospodarczego (w szczególności: stopy, ławy, płyty fundamentowe; ściany nośne, słupy, ściany działowe; podciągi; nadproża; stropy; konstrukcje i pokrycia dachowe; obudowy instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robot wykończeniowych, w tym m. in. posadzki, tynki, okładziny, sufity akustyczne, malowanie pomieszczeń, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, montaż kabin systemowych HPL, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie p.poż.),

    roboty instalacyjne sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji, wody użytkowej, przeciwpożarowej, gazowej, c.o. wraz z grzejnikami, wentylacji i klimatyzacji, budowa i wyposażenie kotłowni gazowej, biały montaż wraz z budową przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

    roboty instalacyjne elektryczne, w tym m.in.: budowa wewnętrznej linii zasilającej budynek, montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem, instalacje oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED, telefoniczna, dozorowa, sygnalizacji napadu i włamania, przyzywowa z monitorem wizyjnym, sieci strukturalnej, automatyki i sterowania kotłowni gazowej oraz oświetlenie zewnętrzne budynku, strefy wejścia i terenu,

    zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: wykonanie dróg i placów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnego wraz z placem manewrowym, miejsc postojowych, ogrodzenia, placów zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych o nawierzchni bezpiecznej (EPDM) oraz nawierzchni trawiastej wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, zieleń urządzona i elementy małej architektury, oświetlenie zewnętrzne terenu i monitoring zewnętrzny,

    wyposażenie budynku przedszkola i budynku przebudowywanego.

 

Wykonawca projektu budowlanego:

IDEA ARCHITEKCI Wojciech Dobrowolski – Wrocław

 

Wykonawca dokumentacji projektowej określonej w Zadaniu 1 i robót budowlanych:

OZ BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. – Wrocław

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych